Моля, прочетете Условията за ползване преди да започнете да използвате Уеб сайта www.prejdiikonci.eu.

Чрез използването на уеб сайта, регистриране на профил в уеб сайтa, изпращане на поръчка, кликване на бутон „Купи“/“Добави в количка“/“Поръчай“, Вие приемате настоящите Общи условия за ползване на уеб сайта www.prejdiikonci.eu и нашата Политика за поверителност на лични данни.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които ТЪРГОВЕЦЪТ предоставя услуги на потребителите си посредством Онлайн магазина www.prejdiikonci.eu . Тези условия обвързват всички потребители. С използването на електронния магазин, потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

2. Идентифициране на потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог – файлове на сървъра на www.prejdiikonci.eu, съхранение на IP адреса на потребителя, както и всяка друга информация.

3. Продуктите, които се намират на интернет страницата на www.prejdiikonci.eu не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на търговеца.

4. След кликане на бутона „Поръчай“/ „Купи“,, потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в кошницата. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.

5. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява потребителя за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер.

6. Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове.

II. ДОСТАВКА

7. Доставката се извършва с куриерски фирми за сметка на Клиента на цена съгласно ценоразписа им.

8. Веднага след предаване на стоката от куриера на Клиента, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от риска от повреждане/загубване на стоката при доставката, който се прехвърля върху Клиента.

9. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на ТЪРГОВЕЦА чрез изпращане на мейл на посочените в сайта пощенски кутии. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, но не са докладвани незабавно, ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност.

10. При предаване на стоката Клиента или упълномощено трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка от името на Клиента и е на посочения от Клиента адрес.
При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

11. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й или връщане на платената сума за стоката и доставката.

III. ВРЪЩАНЕ НА СТОКА

12. Πpи yпpaжнявaнe нa правото на отказ на Клиента от сключения договор за онлайн продажба, paзxoдитe зa вpъщaнe нa дocтaвeнитe cтoĸи ca зa негова cмeтĸa. Отказът следва да бъде направен в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от деня на доставката на стоката, както е предвидено от закона за електронната търговия.
Клиентът е длъжен да информира администратор на
www.prejdiikonci.eu за намерението си да се откаже от договора и да върне закупената стока или да я замени, като заяви своето решение в писмен вид, изпратено на имейл sales@prejdiikonci.eu


Върнатата стока се приема, единствено ако са изпълнени едновременно следните условия:

 • стоката е в опаковката в която е получена;

 • стоката не е използвана, изцапана, повредена или с нарушен вид;

 • приложени са всички документи, с която стоката е доставена и получена.

Paзxoдитe зa вpъщaнe нa cтoĸaтa са за сметка на потребителя независимо дали доставката е била безплатна или платена. При получаване на върнатата пратка администратор на сайта проверява дали условията за връщане на стоката са налице и ако прецени, че не са уведомява Клиента за това.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

13. Клиентът има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки на Интернет магазина www.prejdiikonci.eu .

14. Клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

15. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Клиентът е длъжен незабавно да уведомява ТЪРГОВЕЦА за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

16. Клиентът е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата www.prejdiikonci.eu .

17. Всеки потребител, независимо дали е клиент на ТЪРГОВЕЦА се задължава при ползване на услугите:

 • да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;

 • да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;

 • да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;

 • да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от ТЪРГОВЕЦА услуги;

 • да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;

 • да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол („троянски коне“), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;

 • да не извършва злоумишлени действия;

 • да обезщети ТЪРГОВЕЦА и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез /името на сайта/ в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;

18. Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

19. ТЪРГОВЕЦЪТ няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Клиентите използват предоставяните услуги.

20. ТЪРГОВЕЦЪТ има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на www.prejdiikonci.eu .

21. ТЪРГОВЕЦЪТ има право по всяко време, без уведомяване на Клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.prejdiikonci.eu .

22. ТЪРГОВЕЦЪТ след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).

23. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ТЪРГОВЕЦА във връзка с ползването на услугите от Клиентите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ТЪРГОВЕЦА .

24. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦЪТ не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА.

25. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му,

VI. ЛИЧНИ ДАННИ

26. ТЪРГОВЕЦЪТ гарантира на своите Потребители конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. ТЪРГОВЕЦЪТ защитава личните данни на потребителя, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ТЪРГОВЕЦЪТ може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

27. ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

VII. ИЗМЕНЕНИЯ

28. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ТЪРГОВЕЦА , което има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да уведоми Клиента за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Клиентът заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то ТЪРГОВЕЦЪТ има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Клиента.

VIII. ТЕРМИНОЛОГИЯ

29. Под “Потребител” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата www.prejdiikonci.eu на своя компютър.

30. Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от потребителя.

31. Интернет магазина www.prejdiikonci.eu е собственост на юридическо лице: НитисоуООД / ЕИК:131299975.

32. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ТЪРГОВЕЦА, съобразно българското законодателство.

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

I. www.prejdiikonci.eu ви препоръчва да не разкривате на никого потребителското име и паролата, с които влизате и използвате в онлайн магазина www.prejdiikonci.eu.
Ако имате съмнения относно конфиденциалността на потребителското ви име и парола или за неоторизирана употреба от други лица на вашия акаунт, следва незабавно да информирате администратор на
www.prejdiikonci.eu на имейл адрес sales@prejdikonci.eu

II. С използването на този сайт www.prejdiikonci.eu вие се съгласявате да администрираме всички лични данни, които ни предоставяте.
Предоставянето на всякакви лични данни е доброволно.
Личните данни, които предоставяте на
www.prejdiikonci.eu ще бъдат използвани единствено за целите на обслужването ви като клиент, за обработката и доставката на поръчката, осъществяването на връзка и доставянето на информация под формата на информационен бюлетин.
Личните ви данни, предоставени в онлайн магазина
www.prejdiikonci.eu няма да бъдат предоставяни на трети лица или използвани за други цели.